Technik požiarnej ochrany


Každá právnická osoba a fyzická osoba - podnikateľ má povinnosti na úseku ochrany pred požiarmi podľa zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov.

Prostredníctvom technika požiarnej ochrany pre Vás zabezpečíme služby PO výhodne a podľa platnej legislatívy.

Vďaka dlhoročným skúsenostiam prispôsobíme vykonávanie služieb PO priamo podľa vašich podmienok. Vždy navrhneme najvýhodnejšie riešenie a tým ušetríme vaše financie.

Pokiaľ si to budú vyžadovať podmienky, zabezpečíme NONSTOP službu a v prípade potreby vás budeme zastupovať pred kontrolnými orgánmi.

Každý náš obchodný partner má prideleného technika požiarnej ochrany (TPO), ktorý u neho vykonáva všetky potrebné úkony z hľadiska legislatívy.

 

Medzi tieto úkony patrí najmä:

1. Vstupný audit PO (vykonáva sa na začiatku nášho zmluvného vzťahu)
2. Vypracovanie, vedenie a aktualizácia dokumentácie PO :
- požiarna identifikačná karta,
- požiarny poriadok pracoviska,
- požiarne poplachové smernice,
- požiarny evakuačný plán,
- požiarna kniha,
- dokumentácia o školení zamestnancov o ochrane pred požiarmi,
- dokumentácia o odbornej príprave protipožiarnych hliadok,
- dokumentácia o činnosti hasičskej jednotky,
- ďalšie doklady, ak tak ustanovuje osobitný predpis

3. Vykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok v priestoroch právnickej osoby, alebo fyzickej osoby - podnikateľa v zmysle §14 vyhl. MVSR č.121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov
4. Určovanie miest so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru
5. Určovanie počtu členov protipožiarnych hliadok
6. Prípravu, organizáciu a vyhodnotenie cvičných požiarnych poplachov
7. Vykonávanie odbornej prípravy protipožiarnych hliadok a pravidelného školenia novoprijatých a ostatných pracovníkov, pracovníkov zabezpečujúcich ochranu pred požiarmi v mimopracovnom čase a vedúcich pracovníkov
8. Určovanie požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti pri zmenách užívania stavieb.
9. a iných.

A čo cena ? Každá firma je špecifická, má iný počet zamestnancov, inú fluktuáciu, rôzne riziká. Preto cenovú ponuku zostavujeme

na mieru pre každého zákazníka