Koordinátor BOZP na stavenisku


Ponúkame Vám odbornú spoluprácu za účelom plnenia úloh na zaistenie BOZP pri realizácií prác na stavenisku.

Koordinácia bezpečnosti zahŕňa najmä:

 • Vypracovanie Plánu BOZP pre stavenisko, prípadná úprava plánu BOZP so zreteľom na zmeny v priebehu prác.

          Obsahom Plánu bude predovšetkým :

  • uplatnenie všeobecných zásad prevencie a požiadaviek BOZP pri technických alebo organizačných riešeniach, na   základe ktorých sa plánujú práce, ktoré sa budú vykonávať súčasne alebo budú na seba nadväzovať
  • určovaní času trvania jednotlivých prác alebo ich etáp
  • umiestnenie pracoviska, jeho prístupnosť, určenie komunikácií alebo priestorov na priechod a pohyb zamestnancov a na prejazd a pohyb pracovných prostriedkov
  • podmienky na manipuláciu s rôznymi materiálmi
  • určenie a úpravu plôch na uskladňovanie rôznych materiálov, najmä ak ide o nebezpečné materiály alebo látky
  • spôsob zabezpečenia technickej údržbu zariadení a pracovných prostriedkov, ich kontrolu pred uvedením do prevádzky a pravidelnú kontrolu s cieľom odstrániť nedostatky, ktoré by mohli ovplyvniť bezpečnosť a zdravie zamestnancov
  • podmienky na odstraňovanie použitých nebezpečných materiálov alebo látok a sa používajú
  • uskladňovanie, manipuláciu alebo odstraňovanie odpadu a zvyškov materiálov
  • spoluprácu medzi zamestnávateľmi a fyzickými osobami, ktoré sú podnikateľmi a nie sú zamestnávateľmi
  • vzájomné pôsobenie pracovných činností uskutočňovaných na stavenisku alebo v jeho tesnej blízkosti

  a iné...(podľa špecifických podmienok jednotlivých stavieb)

 • Pravidelné kontroly stavieb, sledovanie postupov a organizácie prác na stavenisku
 • Monitorovanie možných rizík a ohrození
 • Dohľad nad dodržiavaním plánu BOZP
 • Kontrola udržiavania čistoty a poriadku na stavenisku
 • Pravidelné informovanie o zistených nedostatkoch alebo porušeniach
 • Navrhovanie spôsobu riešenia nedostatkov alebo porušení

 

A čo cena ?  Cenovú ponuku vypracujeme na základe konkrétneho staveniska.