Kontroly hydrantov a tlakové skúšky hadíc


Vykonáme pre Vás kontroly  hydrantov v zmysle Vyhlášky MV SR č.699/2004Z.z. o zabezpečení stavieb vodou na hasenie požiarov, vrátane tlakových skúšok hadíc.

Kontrola

Podľa §15ods.2 vyhlášky MV SR č.699/2004 Z.z. musí každá právnická a fyzická osoba zabezpečiť najmenej raz za 12 mesiacov kontrolu zariadení na dodávku vody na hasenie požiarov v rozsahu:

• funkčnosť odberných miest, uzatváracích a pripájacích armatúr a uzatváracích ventilov, hadíc a hadicových navijakov,
• voľný prístup k zdrojom vody, odberným miestam a hadicovým zariadeniam,
• vybavenosť hadicových zariadení predpísanou výzbrojou,
• prevádzkové parametre odberných miest a hadicových zariadení,
• označovanie vonkajších odberných miest a hadicových zariadení, pred uvedením zariadení do užívania sa rozsah kontroly rozširuje o kontrolu:
• realizácie zariadení na hasenie požiarov vodou podľa schválenej projektovej dokumentácie stavby,
• funkčnosti všetkých druhov ochrany potrubí.

Všetky kontrolované hadicové zariadenia, hydranty budú na základe dohody so zákazníkom označené štítkom s parametrami podľa §13 ods.3 citovanej vyhlášky a návodom na obsluhu. Podzemné hydranty môžeme na základe dohody so zákazníkom označiť tabuľkou na oceľovej tyči podľa s §8 ods.8 citovanej vyhlášky.

 

Tlakové skúšky hadíc

§14ods.4 vyhlášky MV SR č.699/2004 Z.z.: "Požiarne hadice, ktoré sú umiestnené v hadicových zariadeniach, sa skúšajú na funkčnosť tlakovou skúškou podľa STN 92 0801 Tlakové skúšky požiarnych hadíc".

Tlaková skúška H-hadice "D 25", "C 52", "B 75" sa má vykonávať 1 x 12 mesiacov

 

CENNÍK KONTROL HASIACICH PRÍSTROJOV

Druh výkonu

Cena za 1 ks

Kontrola požiarnych vodovodov a zariadení na dodávku vody na hasenie požiarov podľa. Vyhl. 699/2004 Zb.z.              6,50 €
Kontrola vonkajších hydrantov a odberných miest podľa Vyhl. 699/2004 Zb.z.            10,00 €
Tlaková skúška hydrantových hadíc v servise podľa STN920801              6,50 €
Nálepka na označenie stanovišťa hasiaceho prístroja

              1,00 €

Označenie podzemného hydrantu na tyči do zeme

            45,00 €

Potvrdenie o kontrole PHP

              15,00 € *

* v prípade kontroly nad 10 hydrantov a hadíc je potvrdenie zdarma !

Cestovné náklady 0,2 € / km

V prípade väčšieho počtu hydrantov a požiarnych hadíc Vám vypracujeme individuálnu cenovú ponuku !