BEZPEČNOTECHNICKÁ SLUŽBA (BOZP)


Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci  (BOZP) je jednou z prvoradých povinností, ktoré by mala firma alebo SZČO zabezpečovať. Primárne tým chráni nielen zdravie svojich zamestnancov a majetok ale zároveň sa snaží naplniť zákonom stanovenú povinnosť.

Prostredníctvom Autorizovaného bezpečnostného technika alebo bezpečnostného technika pre Vás zabezpečíme služby BOZP výhodne a podľa platnej legislatívy.

Vďaka dlhoročným skúsenostiam prispôsobíme vykonávanie služieb BOZP priamo podľa vašich podmienok. Vždy navrhneme najvýhodnejšie riešenie a tým ušetríme vaše financie.

Pokiaľ si to budú vyžadovať podmienky, zabezpečíme NONSTOP službu a v prípade potreby vás budeme zastupovať pred kontrolnými orgánmi.

Každý náš obchodný partner má prideleného svojho autorizovaného bezpečnostného technika (ABT) alebo bezpečnostného technika (BT), ktorý u neho vykonáva všetky potrebné úkony z hľadiska legislatívy.

Medzi tieto úkony patrí najmä:

1. Vstupný audit BOZP (vykonáva sa na začiatku nášho zmluvného vzťahu)

2. Vypracovanie, vedenie a aktualizácia dokumentácie BOZP:

- koncepcia politiky BOZP

- posúdenie rizika a hodnotenie nebezpečenstiev

- traumatologický plán (postup poskytnutia prvej pomoci)

- zoznam poskytovaných OOPP

- zoznam prác a pracovísk zakázaných tehotným ženám, matkách do konca 9. mesiaca po pôrode a pre dojčiace ženy

- zoznam prác a pracovísk spojených so špecifickým rizikom pre tehotné ženy, matky do konca deviateho mesiaca po pôrode a pre dojčiace ženy

- zoznam prác a pracovísk zakázaných mladistvým zamestnancom

- smernica pre zabezpečenie pitného režimu

- dokumentácia o školení zamestnancov,

- pravidlá pre vybavenie pracovísk lekárničkami

  a ich dopĺňanie

- práca s bremenami, práca so zobrazovacími jednotkami

- predpis v prípade vzniku pracovného úrazu,

- vnútropodnikové predpisy a poriadky (napr.: obsluha kovoobrábacích strojov, práce vo výškach, skladovanie, dopravný poriadok ...)

 

2. Školenia

- vstupné oboznamovanie (školenie) zamestnancov a vedúcich zamestnancov v oblasti BOZP                                                                    

- opakované oboznamovanie (školenie) zamestnancov a vedúcich zamestnancov v oblasti BOZP                                              

- školenie zástupcov zamestnancov pre BOZP

 

3. Ohlasovanie pracovných úrazov a ich evidencia, šetrenie, návrh opatrení...

4. Kontroly BOZP v dohodnutých lehotách

A čo cena ?  Každá firma je špecifická, má iný počet zamestnancov, inú fluktuáciu, rôzne riziká. Preto cenovú ponuku zostavujeme na mieru pre každého zákazníka